BEVEZETÉS

Ez a tájékoztató a Madame Tussauds Budapest attrakció látogatói, webhelylátogatói, webáruház vásárlói, hírlevél olvasói részére készült. Amennyiben Ön a fenitek közé tartozik, akkor megosztja velünk személyes adatait. Mi a törvényi előírásoknak megfelelően felelősek vagyunk azok védelméért és biztonságáért. Kérjük, ismerkedjen meg összefoglaló tájékoztatónkkal, amely a személyes adatok és jogok védelméről szól az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) alapján készült.

A jelen tájékoztatás összefoglalva, egyszerűsítve tartalmazza az Ön adatainak kezelésével kapcsolatos információkat. A részletes, mindenre kiterjedő adatkezelési tájékoztatónkat EZEN a linken olvashatja el. Amennyiben Ön nem látogatónk, hanem szerződéses partnerünk, úgy az adatkezelésről tájékoztatást szintén a fenti linken elérhető részletes tájékoztatóban kaphat.

Bármilyen kérdés, észrevétel, panasz esetén forduljon hozzánk bizalommal. Kérdéseit, panaszait, észrevételeit az Adatkezelő elsődlegesen a külön erre a célra használt alábbi e-mail címen várja: adatvedelem@hungarianexperience.hu

 1. Ki kezeli az Ön adatait?

  Név: Dorottya Experience Kft.

  E-mail: adatvedelem@hungarianexperience.hu

  Székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 6. 2. em. 206.

  Cégjegyzékszám: 01-09-338423

  (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

 2. Milyen adatokat kezelünk?

  Vásárlóink, látogatóink alábbi adatait kezeljük:

  • Olyan információkat, amiket Ön megoszt velünk a honlapunkon regisztráció során: az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
  • Vásárlása esetén bankkártya adatait.
  • Panaszkezelés, segítségnyújtás esetén a feltüntetett nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, aláírását.
  • Az itt olvasható süti szabályzatunknak és a fenti linken elérhető adatkezelési szabályzatunknak megfelelően IP címet, és böngészési adatokat.

  Amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne, kérjük olvassa el részletes adatkezelési tájékoztatónkat, amelyet a fenti linken érhet el.

 3. Mikortól kezeljük az Ön személyes adatait?

  Az Ön személyes adatainak kezelését akkor kezdjük meg, amikor a honlapunkon regisztrál, a hírlevélre feliratkozik, amikor jegyet vásárol, vagy az Ön nevében más jegyet vásárol családi vagy egyéb csomag keretében, amikor panaszkezelés vagy kapcsolatfelvétel céljából Ön kapcsolatba lép velünk, vagy amikor az attrakció wi-fi-jét igénybe veszi.

  Amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne, kérjük olvassa el részletes adatkezelési tájékoztatónkat, amelyet a fenti linken érhet el.

 4. Milyen célból kezeljük az adatait?

  Az Ön adatait az alábbi célokból kezeljük:

  • A közöttünk létrejött szerződés teljesítése érdekében - pl. abban az esetben tudunk vouchert küldeni, ha ismerjük az e-mail címét.
  • Szeretnénk felhívni a figyelmét azokra a lehetőségekre, amelyek érdekelhetik Önt.
  • Értesíteni szeretnénk Önt a szolgáltatásinkban bekövetkező esetleges változásokról, rendkívüli eseményekről.
  • Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatban panasza merülne föl, szeretnénk Önt tájékoztatni az általunk megtett intézkedésekről, hogy a jövőben az Ön megelégedettségére biztosíthassuk szolgáltatásainkat.
  • Azt szeretnénk, ha weboldalunk az Ön eszközén - számítógépén, okostelefonján, táblagépén - a leghatékonyabb, az Ön számára lekényelmesebb módon jelenne meg.
  • Bizonyos esetekben - pl. számlakibocsátás - az Ön adatainak kezelése jogszabályi kötelezettségünk.

  Amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne, kérjük olvassa el részletes adatkezelési tájékoztatónkat, amelyet a fenti linken érhet el.

 5. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

  Bizonyos adatait olyan harmadik személyekkel osztjuk meg, akik helyettünk és a nevünkben, az általunk megjelölt célból kezelhetik az Ön személyes adatait. Ilyen harmadik személyek például a különböző informatikai szolgáltatók, akik a honlapunkat fejlesztik és üzemeltetik, vagy a hírlevél szolgáltatást biztosítják, a bankkártyás fizetési rendszert üzemeltető szolgáltató, a kasszarendszert üzemeltető szolgáltató, a számviteli kötelezettségeink teljesítésében közreműködő partnerünk, illetve a jogi szolgáltatást végző partnerünk.

  Amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne, kérjük olvassa el részletes adatkezelési tájékoztatónkat, amelyet a fenti linken érhet el.

 6. Mennyi ideig kezeljük az Ön személyes adatait?

  Az Ön személyes adatait csak annyi ideig kezeljük, ameddig az adatkezelés célját figyelembe véve feltétlenül szükséges. Ennek megfelelően, ahol adatai a szerződés teljesítéséhez szükségesek, ott a szerződés teljesítéséig kezeljük őket. Amikor az Ön adatait a hozzájárulása alapján kezeljük, hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és az adatát - amennyiben nem kell megőriznünk - törüljük. Ahol jogszabályi kötelezettségen alapul az adatkezelésünk, ott a jogszabályban meghatározott ideig kezeljük adatait. Ahol az adatkezelésünk jogos érdeken alapul, az általános polgári jogi elévülési ideig, azaz 5 évig őrizzük meg.

  Amennyiben nincsen olyan érvényes jogcím, amely alapján adatát kezelhetnénk, azt haladéktalanul törüljük.

  Amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne, kérjük olvassa el részletes adatkezelési tájékoztatónkat, amelyet a fenti linken érhet el.

 7. Milyen jogokkal élhet Ön az adatkezeléssel kapcsolatban?

  E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az Ön, mint érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a részletes adatkezelési tájékoztatóban talál, a fenti linken.

  Előzetes tájékozódáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

  Az Ön hozzáférési joga

  Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

  A helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR-ban meghatározott indokok valamelyike fennáll.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek teljesülnek.

  A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  Az adathordozhatósághoz való jog

  A GDPR-ban írt feltételekkel Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

  A tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  Korlátozások

  Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12-22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12-22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, azaz az alapelvek érvényesülését.

  Az Ön tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

  Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az Ön megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

  A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

  Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatóság elérhetőségéről a részletes adatkezelési tájékoztatóban olvashat többet.

  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

  Minden érintett, így Ön is hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e GDPR szerinti jogait.

Amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne, kérjük olvassa el részletes adatkezelési tájékoztatónkat, amelyet a fenti linken érhet el.